SAMK Měsíčník Kladno
Klapod ČSAD KLADNO
 • KLAPOD
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

Pozor na změny v pokutách od městské policie

Středa, 10. ledna 2024 10:23

Od počátku tohoto roku se mění pravomoce městských policií, pokuty za přestupky budou vyšší, jezděte opatrně a myslete nato, že nejste na silnici sami. Komletní přehled přinéšíme níže.

Pozor na změny v pokutách od městské plicie (Foto: KL)

133. V § 124 odst. 13 úvodní části ustanovení se slova „1, 3 až 6 a 8, 9 a 11“ nahrazují slovy „1, 3 až 14 a § 125c odst. 1 písm. g)“. – NOVÉ

(13) Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8, 9 a 11. Příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupek podle tohoto zákona spáchaný , pokuty za přestupky b

147. V § 125c odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

a) řídí vozidlo,

1. na němž není v rozporu s § 5 odst. 2 písm. k) umístěna tabulka registrační značky nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,

2. jehož tabulka registrační značky je v rozporu s § 5 odst. 2 písm. l) zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,

3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) z důvodu nebezpečné závady2), nebo

4. jehož osvědčení o registraci vozidla bylo zadrženo nebo prohlášeno za zadržené podle § 6b a nebyl vydán protokol o technické prohlídce podle § 6c odst. 1,

b) v rozporu s § 6a odst. 2 při technické silniční kontrole nezajede k zařízení pro provedení kontroly technického stavu nebo se neřídí pokyny osoby obsluhující toto zařízení,

c) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

d) se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) nebo g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

e) řídí motorové vozidlo a

1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,

2. řidičský průkaz jí byl zadržen podle § 118b odst. 1 nebo byl prohlášen za zadržený podle § 118b odst. 6,

3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního předpisu nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace,

4. jako držitel řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem pozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7 nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

5. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle exekučního řádu, nebo

6. v rozporu s § 83a odst. 1 nemá doprovod mentora,

 f) při řízení vozidla

1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

od 2,500,- 3,500,-

2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více,

3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více,

od 2,500,- 3,500,-

4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost o 10 km.h-1 a více, od 1.500.- 2,000,-

5. v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn k zastavení vozidla daný osobou k tomu oprávněnou při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, od 4,500,- 5,500,-

6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrozí nebo omezí chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kde je povinna tak učinit, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání, od 2,500,- 3,500,-

7. předjíždí vozidlo v případě, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, od 4,500,- 5,500,-

8. nedá přednost v jízdě v případě, kdy je k tomu povinna, od 2,500,- 3,500,-

9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno, od 4,500,- 5,500,-

10. na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla jede v protisměru nebo v rozporu s § 36 odst. 1 písm. b) otáčí nebo couvá, 

od 4,500,- 5,500,-

11. v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně označí vozidlo parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 8 neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, od 2,500,- 3,500,-

12. v rozporu s § 6 odst. 1 písm. a) není připoutána na sedadle bezpečnostním pásem nebo při přepravě dítěte nepoužije dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás podle § 6 odst. 1, od 1.500.- 2,000,-

 13. v rozporu s § 6 odst. 1 písm. h) nemá za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou nebo řádně připevněnou ochrannou přílbu, od 1.500.- 2,000,-

 14. v rozporu s § 12 odst. 5 při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého ohrozí řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí, od 1.500.- 2,000,-

15. v rozporu s § 4 písm. b) neuposlechne zákaz jízdy nebo příkaz směru jízdy podle § 124 odst. 12 písm. e),

16. v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel, nebo

17. poruší zákaz zastavení nebo stání vozidla a způsobí tím překážku provozu na pozemních komunikacích,
 1. zprávy

  Mosty na kladensku čeká rekonstrukce, kraj zaplatí desítky milionů za přípravy

 2. zprávy

  Redakční výběr toho co vám možná tento týden v Kladenských listech uteklo

 3. zprávy

  Na prevenci rizikového chování dětí a mládeže kraj rozdělí 1,5 milionu

 4. zprávy

  Radní kraje navrhují navýšení financí na rozvoj turismu i pro Kladensko- Slánsko, z.s.

 5. zprávy

  Malé obce do 2 000 obyvatel mohou žádat o dotace na podporu obecního bydlení

 6. info z radnice

  Dvacátý ples Královského města Slaný se blíží, koná se již sobotu 9. března

 7. info z radnice

  Místo referent/ky pro ekonomiku a registr smluv nabízí Slaný

 8. zprávy

  Exotické ovoce a další africké produkty zamíří v neděli 3.března do kina Sokol v Kladně

 9. sport

  První utkání ve čtvrtfinále čeká Kanonýry Kladno doma proti brněnským Gullivers

 10. zprávy

  Na 26. ročníku plesu OPS Mateřství se tančilo pro dobrou věc

 11. zprávy

  Královice nabízejí prostor pro školení nebo setkání vaší firmy

 12. sport

  Zimní Excalibur Race proběhne v Hornickém skanzenu Mayrau v Kladně

 13. info z radnice

  Zápisy dětí do prvních tříd základních škol budou ve Slaném na začátku dubna

 14. krimi

  Policie pátrá po totožnosti muže z loupeží v Kladně

 15. info z radnice

  Revitalizace Soukenické ulice ve Slaném začne čtvrtého března

 16. zprávy

  Strážníci v Kladně odhalili řidiče, který porušoval předpisy a řídil bez papírů

 17. zprávy

  Kladenská nemocnice dostane od kraje finanční injekci

 18. video

  Známý kladenský muzikant Jary Tauber vydal nový singl a chystá nové album

 19. krimi

  Řidiči pozor! Prozradíme vám, kde v Kladně tento týden měří policie rychlost

 20. zprávy

  POZOR na pravděpodobného podvodníka, který vystupuje pod jménem Stefan Frueh