7 pádů SAMK ROYAL Fitness Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
 • 7 pádů
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

Pozor na změny v pokutách od městské policie

Středa, 10. ledna 2024 10:23

Od počátku tohoto roku se mění pravomoce městských policií, pokuty za přestupky budou vyšší, jezděte opatrně a myslete nato, že nejste na silnici sami. Komletní přehled přinéšíme níže.

Pozor na změny v pokutách od městské plicie (Foto: KL)

133. V § 124 odst. 13 úvodní části ustanovení se slova „1, 3 až 6 a 8, 9 a 11“ nahrazují slovy „1, 3 až 14 a § 125c odst. 1 písm. g)“. – NOVÉ

(13) Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8, 9 a 11. Příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupek podle tohoto zákona spáchaný , pokuty za přestupky b

147. V § 125c odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

a) řídí vozidlo,

1. na němž není v rozporu s § 5 odst. 2 písm. k) umístěna tabulka registrační značky nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,

2. jehož tabulka registrační značky je v rozporu s § 5 odst. 2 písm. l) zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,

3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) z důvodu nebezpečné závady2), nebo

4. jehož osvědčení o registraci vozidla bylo zadrženo nebo prohlášeno za zadržené podle § 6b a nebyl vydán protokol o technické prohlídce podle § 6c odst. 1,

b) v rozporu s § 6a odst. 2 při technické silniční kontrole nezajede k zařízení pro provedení kontroly technického stavu nebo se neřídí pokyny osoby obsluhující toto zařízení,

c) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

d) se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) nebo g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

e) řídí motorové vozidlo a

1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,

2. řidičský průkaz jí byl zadržen podle § 118b odst. 1 nebo byl prohlášen za zadržený podle § 118b odst. 6,

3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního předpisu nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace,

4. jako držitel řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem pozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7 nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

5. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle exekučního řádu, nebo

6. v rozporu s § 83a odst. 1 nemá doprovod mentora,

 f) při řízení vozidla

1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

od 2,500,- 3,500,-

2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více,

3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více,

od 2,500,- 3,500,-

4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost o 10 km.h-1 a více, od 1.500.- 2,000,-

5. v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn k zastavení vozidla daný osobou k tomu oprávněnou při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, od 4,500,- 5,500,-

6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrozí nebo omezí chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kde je povinna tak učinit, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání, od 2,500,- 3,500,-

7. předjíždí vozidlo v případě, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, od 4,500,- 5,500,-

8. nedá přednost v jízdě v případě, kdy je k tomu povinna, od 2,500,- 3,500,-

9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno, od 4,500,- 5,500,-

10. na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla jede v protisměru nebo v rozporu s § 36 odst. 1 písm. b) otáčí nebo couvá, 

od 4,500,- 5,500,-

11. v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně označí vozidlo parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 8 neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, od 2,500,- 3,500,-

12. v rozporu s § 6 odst. 1 písm. a) není připoutána na sedadle bezpečnostním pásem nebo při přepravě dítěte nepoužije dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás podle § 6 odst. 1, od 1.500.- 2,000,-

 13. v rozporu s § 6 odst. 1 písm. h) nemá za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou nebo řádně připevněnou ochrannou přílbu, od 1.500.- 2,000,-

 14. v rozporu s § 12 odst. 5 při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého ohrozí řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí, od 1.500.- 2,000,-

15. v rozporu s § 4 písm. b) neuposlechne zákaz jízdy nebo příkaz směru jízdy podle § 124 odst. 12 písm. e),

16. v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel, nebo

17. poruší zákaz zastavení nebo stání vozidla a způsobí tím překážku provozu na pozemních komunikacích,
 1. krimi

  POZOR! Hledá se seniorka v Kladně, pomozte rodině i policii

 2. zprávy

  Po jedenácté se konal desetiboj Mladého strážníka MP Kladno, 13 škol poslalo své týmy

 3. zprávy

  Myšlení sériových vrahů poznali lidé v kladenském kině Sokol, exkluzivní rozhovor pro KL

 4. kultura

  Středočeská vědecká knihovna v Kladně projde o prázdninách velkou proměnou

 5. pozvánka

  Velká outdoorová hra Okem Madagaskaru, Zoopark Zájezd v sobotu

 6. zprávy

  Hasiči ve Pcherách mají mocného pomocníka, pomohly vodárny

 7. komerční sdělení

  Podpora Evropské unie zavítala až do stavební společnosti KOSTKA stav s.r.o.

 8. zprávy

  Strážníci z Kladna i Slaného si vystříleli medaile na tradiční soutěži v Kralupech nad Vltavou

 9. zprávy

  V Centralu Kladno se konal Den prevence, byl o něj velký zájem

 10. pozvánka

  V sobotu ožijí Žižice fotbalem a zábavou pro malé i velké. Koná se již 46. memoriál M. Maxy

 11. zprávy

  Neuvěřitelný úspěch chovatelů v Zooparku Zájezd

 12. zprávy

  POZOR! Slánská nemocnice uzavřela porodnici i dětské a novorozenecké oddělení, nemá lékaře

 13. zprávy

  Den zdraví v kladenské nemocnici ve čtvrtek od 9 do14.00 hodin

 14. zprávy

  Svárov, škola s téměř 120 letou tradicí, hledá vyučující, kuchařku a uklízečku

 15. krimi

  Náklaďák v Kladně porazil strom, ten zpřetrhal elektrické vedení a poškodil dům, vše zachránili hasiči

 16. zprávy

  V Kladně odstartovalo další forenzní značení kol

 17. zprávy

  Další nehoda u Žižic nedaleko od Slaného, dvě osobní auta tři zranění

 18. zprávy

  Zastupitelstvo v Kladně řešilo prodej bytů, územní plán i nové vyhlášky

 19. zprávy

  Žižický dětský den přilákal stovky lidí, lákadlem pro malé a velké byl i policejní vrtulník

 20. krimi

  Policisté v červnu připomínají Evropský den proti vloupání