SAMK TV Měsíční Kladno
ČSAD KLADNO KLAPOD
 • KLAPOD
 • Restaurace Sleťák
 • SOU a SOŠ Kladno

Otevřený dopis primátora Volfa. Bojuje v Kladně o lepší dopravu

Úterý, 13. června 2023 11:23

Kladenský primátor Milan Volf zaslal otevřený dopis hejtmance Středočeského kraje Petře Peckové a radnímu pro dopravu Petrovi Boreckému. Bojuje o zlepšení dopravní obslužnosti nejen pro kladeňáky. Dopis v plném znění můžete číst níže.

Primátor Milan Volf (Foto: KL)

V Kladně dne 6. června 2023

Vážená paní magistro, vážený pane magistře,
 
                obracím se na Vás v souvislosti s průlomovým rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2023, č.j. 6 As 285/2022-83, který určil do budoucna zásadní judikaturní směr a rozhodl, že je povinností, a nikoli možností Středočeského kraje zajišťovat dopravní obslužnost na vlastní náklady. Tímto rozhodnutím byly stanoveny právní meze, v nichž je Středočeský kraj povinen pohybovat se při plnění jeho povinnosti zajišťovat dopravní obslužnost v kraji v souladu se zákonem.

                 Dovoluji si Vám tento rozsudek zaslat přílohou tohoto dopisu, byť předpokládám, že jej již máte k dispozici, a současně mi dovolte, abych Vás blíže seznámil se závěry, které z uvedeného rozhodnutí plynou a kterými budete povinni se jak Vy, tak i celý Středočeský kraj, řídit. 

                 Opakoval bych se, pokud bych znovu předkládal notoriety, kterými jsme po dobu více než jednoho roku argumentovali vůči Vašemu nezákonnému, diskriminačnímu a netransparentnímu postupu při zajišťování dopravní obslužnosti Středočeského kraje, zejména ve vztahu k tzv. Standardům dopravní obslužnosti (SDO), které jsou ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu zřejmě nezákonné, již jen z toho důvodu, že ukládají obcím hradit náklady na krajskou dopravní obslužnost a obsahují excesy vylučující dopravu v obcích do 1000 obyvatel na lince ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 

                  Je obecně známo, že Středočeský kraj v průběhu celého loňského roku vyvíjel negativní politický a mediální tlak na zavedení problematického systému SDO. Na základě SDO mělo Kladno přispívat milionovými částkami ročně ze svého rozpočtu na provoz krajské veřejné dopravy, tedy mimo území města. Středočeský kraj se tak tímto způsobem fakticky pokoušel přenést významnou část financování dopravní obslužnosti kraje na jednotlivé obce v jeho územním obvodu. Město Kladno od počátku zastává názor, který byl nyní aprobován Nejvyšším správním soudem, a to že dopravní obslužnost kraje má na základě a za podmínek stanovených zákonem zajišťovat plně na své náklady Středočeský kraj. Středočeský kraj spor vygradoval a naše město „potrestal“ za neakceptování SDO omezením a protiprávním zrušením některých spojů na Kladensku, jejich přetrasováním pro maximální snížení cestovatelského komfortu a vyřazením města Kladno ze systému Pražské integrované dopravy ke dni 1. září 2022. Naše město se dosud brání tomuto omezení veřejné dopravy v řízení u Krajského soudu v Praze a dále proti postupu Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde reálně hrozí, že následná rozhodnutí negativně dopadnou na poměry Středočeského kraje podobně, jako shora odkazovaný rozsudek.

                  Současně si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že se Nejvyšší správní soud vymezil proti tvrzení Středočeského kraje, že ve věci zajišťování dopravní obslužnosti vystupuje kraj v pozici soukromoprávního subjektu v rovnoprávném postavení s obcemi, a nikoliv z vrchnostenské pozice v rámci tzv. pečovatelské veřejné správy. Nejvyšší správní soud pro tyto účely v odkazovaném rozsudku odlišuje dvě fáze zajišťování dopravní obslužnosti, a to fázi dopravního plánování a vlastní zajištění dopravní obslužnosti: „Tato první fáze zajišťování dopravní obslužnosti (pozn. míněno dopravní plánování) je bezesporu výkonem vrchnostenské veřejné správy. Kraj zde autoritativně stanovuje rozsah dopravní obslužnosti, kterou bude následně zajišťovat. Zároveň zde nejsou pražádné soukromoprávní prvky, kraj vystupuje sám jako výlučný nositel určité zákonem stanovené kompetence, nejedná s jinými jako rovnoprávný účastník právních vztahů a je ve své činnosti omezen zákonným vymezením pojmu dopravní obslužnost.“ I ve druhé fázi, tj. vlastního zajišťování dopravní obslužnosti, přitom kraj vystupuje vůči jiným subjektům než dopravcům ve vrchnostenské veřejnoprávní pozici: „Naproti tomu kraj vůči jiným subjektům než dopravcům i v této fázi vystupuje jako nositel veřejnoprávní pravomoci, neboť stále plní veřejnoprávní povinnost zajišťovat na svém území dopravní obslužnost (v zákonem stanoveném rozsahu), v této rovině opět nejsou žádné soukromoprávní prvky.“ 

                    Na základě uvedeného rozhodnutí je tak nezbytné zásadním způsobem změnit jednání Středočeského kraje a napravit nezákonnosti, kterých se při „zavádění SDO“ dopustil. Vyloučeny jsou tak zejména postupy, kterými kraj nutil a nutí obce, aby na základě nezákonných aktů vydaných krajem, obce hradily dopravní obslužnost na území kraje namísto kraje, či aby netransparentními a diskriminačními výhružkami omezením dopravního spojení nutili krajští úředníci obce k takovým platbám na základě „soukromoprávních inominátních smluv“, jako tomu bylo a je v popisovaném případě.

                       Je třeba si uvědomit, že v této oblasti hrozí odpovědným osobám určitá rizika z nezákonných postupů při uzavírání (případně neplatných) veřejnoprávních smluv o zajištění a financování dopravní obslužnosti kraje z rozpočtů obcí, kdy ani zastupitelstva některých obcí takovou smlouvu neschválila. Je současně na dotčených obcích, aby své postupy přehodnotily a domáhaly se vůči Středočeskému kraji svých práv a stejně tak Středočeský kraj by měl zahájit intenzivní nápravu všech potenciálně nezákonných kroků. 

                       Lze tedy shrnout, že obce jsou na základě citovaného rozsudku oprávněny bránit svá práva, zejména pak své ústavně zaručené právo na samosprávu, proti případnému omezení dopravní obslužnosti na jejich území ze strany kraje, a to prostřednictvím žaloby proti nezákonnému zásahu v rámci správního soudnictví. Mohou přitom po kraji požadovat splnění jeho zákonné povinnosti zajistit takový rozsah dopravní obslužnosti, který naplní účely vyjmenované zákonem o veřejných službách v přepravě cestujících.

                       Na základě výše uvedených skutečností Vás tedy tímto veřejně vyzývám, abyste neprodleně učinili kroky, kterými napravíte dosavadní nezákonné postupy a uvedete své jednání v rámci veřejné správy do souladu s právními předpisy.  

                        Současně Vás v rámci nápravy Vámi způsobených nezákonností žádáme, abyste bez zbytečného odkladu vrátili do plného provozu všechny linky, které jste takto protiprávně omezili na zásadním spojení Kladna a Prahy s účinností od 1. září 2022. 

                        Dovoluji si Vás upozornit, že pokud nebude do 15 dnů od doručení tohoto dopisu zjednána náprava Vašich nezákonných postupů, bude podán příslušnému soudu návrh na vydání předběžného opatření v souladu s výše citovaným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu.
 

                               S pozdravem                 

                                                                                              Mgr. Milan Volf              
                                                                                                     primátor

 


 1. pozvánka

  Už v neděli 1, října začíná v Kladně týden plný architektury a dobrodružství

 2. zprávy

  Zlonice a Běleč dostanou od Středočeského kraje peníze na svůj rozvoj na svůj rozvoj

 3. zprávy

  Kladenští siláci bodovali i na MS ve Vídni 2023

 4. krimi

  Zatím neznámá osoba odcizila osm triček za 14 000 korun

 5. sport

  Minigolf v Kladně na Sletišti je stále v provozu

 6. zprávy

  TV měsíčník Kladno je znovu tady, nově si můžete reportáže pustit i na podcastu KlaPod

 7. zprávy

  Češi dnes slaví Den české státnosti – svatý Václav

 8. akce

  Ve Slaném zažijete výbuchy mezinárodních chutí

 9. zprávy

  Střednědobý strategický plán Města Slaný 2035 , zapojte se do jeho tvorby

 10. kultura

  Výstava v kladenské Galerii Cyrila Boudy je poctou Antonínu Raymondovi

 11. info z radnice

  Aktuální změna v uzavírkách ulic Kladna

 12. krimi

  Kladenští strážníci pomohli zadržet dalšího opilce za volantem, díky kamerovému systému

 13. krimi

  Pomozte v pátrání po zmizelých osobách, shánějí je příbuzní i policie

 14. zprávy

  S postupující opravou železniční trati budou uzavřeny ulice v Kladně

 15. info z radnice

  „Klapod“ je nový podcast Kladna, seznámí vás se zajímavými osobnostmi

 16. zprávy

  SOŠ a SOU Kladno Dubská dostane od Kraje 900 000 korun

 17. info z radnice

  Slaný získalo dotaci na novou kameru, pomáhá v sídlišti Na Dolíkách

 18. zprávy

  Uherský býk do Slaného přilákal tisíce lidí

 19. sport

  První porážka v lize. Kanonýři doma nestačili na Znojmo

 20. pozvánka

  Muzejnice Hana doporučuje kam ve Slaném zajít za zábavou a poučením