ROYAL Fitness SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Farmarske trhy Nad Kladnem Klapod
 • Nad Kladnem
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

Informace k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR

Informace k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR

Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci.


Služební poměr v policii

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje nabízí uplatnění především uchazečům v uniformované složce policie, kteří mají zájem o pořádkovou a dopravní službu. Služební poměr je upraven zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007.
Předpoklady k přijetí do služebního poměru

Uchazeč o služební poměr musí doručit na personální pracoviště žádost o přijetí do služebního poměru a musí dále splňovat tyto podmínky (§ 13 odst. 1 zák. č. 361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů):

 • věk nad 18 let
 • občanství České republiky
 • bezúhonnost
 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • osobnostní, fyzická a zdravotní způsobilost
 • nesmí být členem politických stran a hnutí
 • nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nesmí být členem
  v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

Bezúhonnost se prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů. Policie ČR je ze zákona oprávněna využívat vlastní evidence, evidence Ministerstva vnitra ČR a dalších orgánů veřejné správy k ověřování údajů o uchazeči.
Osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením u policejního psychologa se zaměřením na zjištění osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby. Uchazeč během vyšetření vyplňuje osobnostní dotazníky, podrobuje se výkonovým testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Psychologický posudek platí 2 roky (v případě zamítavého posudku se můžou testy opakovat nejdříve po 2 letech).


Zdravotní způsobilost
k výkonu služby je posuzována policejním lékařem na základě výpisu ze zdravotní dokumentace a dalších vyšetření. Komplexní zdravotní prohlídka sleduje posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Přísná zdravotní kritéria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby policistů.


Fyzická způsobilost
se prověřuje fyzickými testy, které mají prokázat míru tělesné zdatnosti každého uchazeče. Jsou sestaveny z celkem čtyř cviků a obsahují člunkový běh, klik (vzpor klečmo, celomotorický test a běh na 1000 metrů. Ti, kteří testy úspěšně projdou, obdrží osvědčení s platností na 3 roky.


Průběh přijímacího řízení

Nábor probíhá pouze formou náborového kempu, který byl zřízen za účelem zrychlení celého přijímacího řízení. Kemp probíhá ve Školním policejním středisku v Sadské a to od soboty do pondělí. Zahajuje se doručením žádosti, následují testy osobnostní způsobilosti, které se skládají ze dvou částí, kdy první probíhá na KŘP a druhá následuje v kempu. Dále kemp zahrnuje testy fyzické zdatnosti a lékařské vyšetření. Během kempu je zajištěné ubytování, strava a doprava do kempu a zpět.


UPOZORNĚNÍ:

Od přijímacího řízení mohou obě strany bez udání důvodukdykoliv odstoupit. Občan, který se uchází o přijetí do služebního poměru, musí být o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody nepřijetí se neoznamují (§ 16 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů). Na přijetí do služebního poměru není právní nárok. Nově přijaté příslušníky ustanovuje Krajské ředitelství policie Středočeského kraje na služební pozice podle svých potřeb s přihlédnutím k trvalému nebo přechodnému bydlišti.


Služební slib

Při nástupu do služebního poměru musí uchazeč složit služební slib, který stvrdí svým podpisem:

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě
a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“


Vznik služebního poměru a služební zkouška

Nově přijatí policisté jsou zařazení do 2TT (tarifní třídy) – vrchní referent. Služební poměr je s nimi uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let. Před uplynutím této doby (nejdříve 6 měsíců, nejpozději 1 měsíc před uplynutím) musí absolvovat služební zkoušku, která obsahuje část písemnou a část ústní (před komisí) a je zaměřena na policejní činnosti (služba pořádkové policie, služba dopravní policie). V případě úspěšného splnění této zkoušky se služební poměr příslušníka mění na dobu neurčitou, v opačném případě má policista možnost zkoušku ještě jednou zopakovat. Pokud ale opět není úspěšný, je jeho služební poměr uplynutím doby určité ukončen.


Základní odborná příprava

Všichni nově přijatí policisté jsou povinni absolvovat základní odbornou přípravu. Ta jim poskytuje vědomosti a dovednosti, rozvíjí jejich schopnosti a postoje, učí je uznávat hodnoty potřebné pro výkon policejních činností. V současné době probíhá po dobu 12 měsíců, do kterých je započteno také 6 týdnů dovolené. Skládá se z přednástupního kurzu uskutečněného na Školním policejním středisku Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a školní části realizované ve Vyškově, Vyšší policejní školou MV(v Praze, Brně a Holešově) a Školním policejním středisku v Sadské (jedná se o denní studium od pondělí do pátku). Celá základní odborná příprava je zakončena závěrečnou ústní a praktickou zkouškou, zkouškou z fyzické zdatnosti, prověrkovým cvičením ze střelecké přípravy, taktiky a použití donucovacích prostředků.

 

Další vzdělávání policistů

 

V rámci profesního vzdělávání policistů je vytvořen systém kvalifikační přípravy a další odborné přípravy.

 

Policejní akademie České republiky

Policejní akademie poskytuje v současné době svým studentům akreditovaný bakalářský a navazující magisterský a doktorský studijní program. Více informací o Policejní akademii České republiky, včetně vzorů přijímacích testů, je uchazečům k dispozici na internetové adrese: www.polac.cz.


Skladba služebního příjmu, výsluhové nároky a další sociální výhody

Policistovi přísluší služební příjem za výkon služby. Je tvořen z těchto složek:

 • základní tarif (tj. platový stupeň v platové třídě stanovený podle stupně vzdělání, započítané praxe a služebního místa, na které je policista ustanoven),
 • zvláštní příplatek (vyplácí se za činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení života a zdraví),
 • osobní příplatek (je nenárokový, vyplácen je na základě rozhodnutí služebního funkcionáře),
 • odměna (je nenároková, udělena může být na základě rozhodnutí služebního funkcionáře).

Nově nastupující policisté jsou zařazeni do 2. tarifní třídy, 1. tarifního stupně, kdy základní tarif činí 14.310 Kč a zvláštní příplatek činí 2.000 Kč, tedy celkem 16.310 Kč. Tento služební příjem je pouze po dobu základní odborné přípravy (tedy první rok).

Příslušník má nárok na bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji.

Sociální výhody

 • Základní doba služby je 37,5 hodin týdně. Rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu.
 • Policista má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce.
 • Policistům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, se poskytuje k upevnění jejich zdraví ozdravný pobyt ve formě tělesných rehabilitačních aktivit v délce
  14 kalendářních dní v roce.
 • Pro policisty je zajištěna bezplatná psychologická péče a provoz anonymní Linky pomoci v krizi.
 • Policistům jsou také poskytovány příspěvky na penzijní připojištění, na kulturní nebo jiné akce z fondu kulturních a sociálních potřeb, apod.

Omezení vyplývající ze vzniku služebního poměru

 

Vzhledem k charakteru policejní práce musí policista dodržovat kázeň a přispívat k dobré pověsti a obrazu policie. Na policistu se vztahují i zvláštní omezení základních práv (viz předpoklady pro přijetí do služebního poměru).

 

Hodnocení služebního výkonu

 

Hodnocení služebního výkonu policistů je původní systém, který vznikl v rámci policie. Systém klade důraz na posuzování kvality odvedené práce. Hodnocení je podkladem pro další řízení a rozhodování v personálních otázkách. Provádí se nejméně jednou v průběhu kalendářního roku a příslušník je hodnocen svým přímým nadřízeným. Hodnocení probíhá formou posouzení kompetencí, tj. předpokladů k výkonu práce a záznamů významných událostí. Zásadní místo v systému hodnocení zaujímá rozhovor hodnoceného s nadřízeným. Výsledky hodnocení slouží například pro kariérní postup v rámci policie, jako podklad pro finanční odměňování, ale i kázeňské řízení.

 

Kariérní postup v rámci výkonu služby

 

Policista je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo v policii, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent. Postup obsazování služebních míst v rámci výkonu služby je upraven zákonem. Na uvolněné pozice (u specializovaných útvarů nebo např. u služby kriminální policie a vyšetřování) je policista ustanoven služebním funkcionářem, přičemž předpokladem pro toto ustanovení je zpravidla účast a umístění na prvním místě ve výběrovém řízení. Při výběrovém řízení se posuzuje služební hodnocení policisty, doba trvání služebního poměru, kvalifikace a dovednosti. Po výběrovém řízení ustanoví služební funkcionář na volné služební místo policistu, který se umístil první v pořadí vhodnosti pro obsazované služební místo. Není-li možno tohoto policistu na volné služební místo ustanovit, ustanoví na něj policistu, který se umístil v pořadí vhodnosti jako následující. U policistů s vysokoškolským vzděláním umožňuje zákon o služebním poměru tzv. akcelerovaný postup (§ 22 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb.).


Skončení služebního poměru

Služební poměr příslušníka končí:

 • uplynutím doby určité,
 • úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
 • posledním dnem kalendářního roku, v němž policista dovršil věku 65 let,
 • propuštěním (např.: na vlastní žádost policisty, spácháním úmyslného trestného činu, porušením služebního slibu, na základě lékařského nebo psychologického posudku)

Výsluhové nároky

Odchodné se poskytuje jednorázově po šesti letech trvání služebního poměru. Je poskytováno ve výši jednoho měsíčního hrubého služebního příjmu a zvyšuje se o jednu třetinu za každý další ukončený rok trvání služebního poměru. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek měsíčního hrubého služebního příjmu.


Výsluhový příspěvek
činí 20% měsíčního hrubého služebního příjmu, jestliže policista vykonával službu alespoň po dobu 15 let. Dále se výsluhový příspěvek zvyšuje o procenta za každý další ukončený rok.