ČSAD KLADNO
  • Vánoce Kladno
  • Den otevřených dveří
  • Práce ve Slaném

Slaný hledá v řadách svých občanů budoucí členy mnoha komisí

Středa, 23. listopadu 2022 11:04

Město Slaný oslovuje občany s prosbou o zapojení do činnosti komisí, které by ráda zřídila jako svoje iniciativní a poradní orgány.

Slaný hledá v řadách svých občanů budoucí členy mnoha komisí (Foto: Pavel Varvařovský)

Máte-li zájem o aktivní spolupráci s městem a je vám blízká tématika činnosti některé z komisí, přihlaste se do 30. listopadu 2022 na e-mail: kostkova@meuslany.cz. Přihláška by měla obsahovat jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt a stručnou kvalifikaci přihlašovaného kandidáta na post člena pro vybranou komisi.

Seznam komisí:

Komise pro kulturu a památky:

Vyhodnocuje a zpracovává žádosti o dotace na pořádání kulturních akcí realizovaných v regionu Slánska, které jsou následně poskytované z rozpočtu města Slaného.

Dopravní komise:

Projednává žádosti na doplnění nebo změnu dopravního značení na území města Slaného a své závěry předkládá radě města ke schválení.

Komise pro sport:

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví prověřuje všechny došlé žádosti na činnost a granty pro sportovní organizace, vypracovává návrh na rozdělení dotací a předkládá jej k projednání radě města.

Komise pro zájmové organizace:

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví prověřuje všechny došlé žádosti na činnost a granty pro zájmové organizace, vypracovává návrh na rozdělení dotací a předkládá jej k projednání radě města.

Komise prevence kriminality a krizového řízení:

Aktivně působí v oblasti prevence kriminality v regionu. Prostřednictvím souboru nerepresivních opatření vyvíjí veškeré úsilí směřující k předcházení páchání kriminality a snižování potenciálu možného nebezpečí.

Komise pro oceňování osobností při příležitosti státního svátku 28. října:

Shromažďuje doporučení občanů na ocenění významných osobností města v kategoriích sportu, kultury, školství, zdravotnictví, přínosu občanské společnosti a speciální ocenění na cenu Vlastimila Kybala, která následně doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

Komise pro partnerská města:

Předkládá vedení města návrhy a aktivně realizuje společensko-kulturní akce zaměřené na spolupráci s partnerskými městy včetně realizace výměnných pobytů.

Komise pro životní prostředí:

Je poradním orgánem rady města v oblasti koncepce veřejné zeleně. Zároveň doporučuje volbu strategie v oblasti odpadového hospodářství města.

Komise pro místní části:

Spolupracuje se zástupci jednotlivých místních částí města, sbírá jejich podměty a návrhy řešení a koordinuje je s činností na odborných pracovištích úřadu.

Komise pro školství:

Připravuje metodickou a koncepční činnost v oblasti školství a spolupracuje se školskými příspěvkovými organizacemi města.

Komise budou radou města zřízeny na základě projeveného zájmu občanů.