Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Kladno ve strategickém dokumentu popsalo, k jakému městu směřuje

Pátek, 11. března 2022 11:29

Centrum inovací s konkurenceschopnou výrobou i službami, se silným městským společenstvím ve zdravém prostředí. Město se širokou nabídkou bydlení a bez dopravních kolapsů. Kladno dokončilo svou Strategii udržitelného rozvoje (SUR) do roku 2030 s výhledem na dalších 20 let. V koncepčním dokumentu mimo jiné zmapovalo současné silné i slabé stránky a potenciál města, zformulovalo své vize rozvoje a možná opatření, jak jich dosáhnout.

Kladno ve strategickém dokumentu popsalo, k jakému městu směřuje (Foto: KL)

Na konečné podobě SUR, kterou již schválili i zastupitelé Kladna, pracovalo s městem v devíti pracovních skupinách několik desítek osob z různých oblastí života více než rok. Byli mezi nimi například zástupci podnikatelské a akademické sféry, neziskového sektoru nebo Okresní hospodářské komory Kladno. Na vzniku se podílela také veřejnost.

„Strategie udržitelného rozvoje“ definuje budoucí rozvoj města, tedy k čemu směřujeme a jaké principy chceme zastávat. Je to důležité především pro plánování konkrétních investic v dalších letech, aby se záměry nekřížily a nedocházelo k neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků. „Vize a priority jsme si stanovili v časovém horizontu třiceti let. Konkrétní aktivity a opatření jsou logicky navrženy pro kratší úsek deseti let,“ vysvětlil radní pro rozvoj města Ondřej Rys.

Rozvojovou strategii zpracovatelský tým průběžně a důkladně konzultoval s tvůrci dalších souběžně vytvářených koncepčních dokumentů města Kladna, a to zejména akčního plánu udržitelné energie a klimatu (SECAP), plánu udržitelného, energeticky pozitivního a uhlíkově neutrálního společenství (SPARCS) a komunitního plánu sociálních služeb (KPSS).

Do tvorby SUR se zapojila také veřejnost. „Prostřednictvím dotazníků jsme v prvotní fázi zjišťovali názory a potřeby obyvatel. V konečném návrhu SUR jsme také zohlednili připomínky občanů z webu města, kde byl dokument zveřejněn, a které jsme rovněž získali během dvou online konzultací s veřejností,“ uvedla za realizační tým Daniela Cimrmanová z oddělení dotací a přípravy projektů kladenského magistrátu.

S podrobným dokumentem se zájemci mohou seznámit na hlavní stránce webu města pod záložkou Strategie udržitelného rozvoje.