Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

V Kladně se do rozvoje strategie města zapojí sami občané

Středa, 5. srpna 2020 07:30

Od poloviny letošního srpna se budou moci sami občané Kladna zapojit do dlouhodobého rozvoje města. Nejprve se uskuteční dotazníkové šetření.

V Kladně se do rozvoje strategie města zapojí sami občané (Foto: Michal Moravec – MMK)

Strategie udržitelného rozvoje města se bude zabývat návrhem celkového rozvoje města do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Bude plnit roli dlouhodobé koncepce pro oblast energetiky, klimatu, dopravy, životního prostředí, podnikání a trhu práce, školství, sociálních služeb, zdraví, kultury a sportu či například digitalizace.

„Vize by měla jasně ukázat směřování města, to, čeho chceme dosáhnout v další dekádě. Aby byly vize, cíle i celková strategie skutečně vitálním podkladem plánování a rozhodování města, musí být do přípravy a jejich naplnění zapojen nejen úřad, ale také všichni, kterým na budoucnosti našeho města záleží, včetně podnikatelských subjektů, spolků i samotných občanů. Budeme velmi rádi, pokud se k přípravě připojí co nejvíce zájemců,“ vyzval primátor Dan Jiránek.

Součástí zpracování strategie bude také návrh investičního plánu, který by měl obsahovat návrh projektových záměrů a umožní sledovat a neustále vyhodnocovat investiční příležitosti a dostupné zdroje.

Vlastní prostředky města nebudou dostačující, a investiční strategie tak hraje klíčovou roli. „Vliv samozřejmě budou mít i negativní dopady pandemie na rozpočet města v dalších letech. Proto je nutné naplánovat budoucí investiční akce pečlivě a s využitím dostupných externích zdrojů, které se nabízejí, především dotací,“ dodal radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

„Aktuálně město sestavuje pracovní skupiny, do kterých budou pozvány subjekty zabývající se jednotlivými tématy. Na jednáních jim bude představena příprava strategie a v plánu je diskuse k silným a slabým stránkám města, bariérám rozvoje a potřebám, které vybrané subjekty na území města vidí a chtějí řešit. Začátkem podzimu bude zpracována analytická část, to je rozbor současné situace města a názorů i potřeb občanů a dalších subjektů. Následovat budou práce na strategické části tedy vizi města a návrhu opatření. Proces tvorby strategie bude dovršen v březnu 2021, a to investičním plánem,“ uvedla mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.

Pro oblast energetiky a klimatu je aktuálně zpracováván také Akční plán pro udržitelnou energii a klima Statutárního města Kladna do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

V Kladně zpracovává také Komunitní plán sociálních služeb. Ten rozebírá potřeby uživatelů služeb sociální péče, prevenci a poradenství. „Komunitní plán je tvořen převážně formou setkávání pracovních týmů pro jednotlivá dílčí témata. Výstupem komunitního plánu bude návrh opatření, která budou reagovat na zjištěné problémy a potřeby. Dokončení se plánuje na červenec 2021,“ doplnil radní Petr Soudek.

Dotazníky budou na webu i úřadovnách

Od poloviny srpna do poloviny září se uskuteční dotazníkové šetření mezi obyvateli města, které bude využito při tvorbě strategie udržitelného rozvoje města i komunitního plánu. Dotazníky k vyplnění budou k dispozici v online podobě na webových stránkách města. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, budou k dispozici v papírové podobě na vybraných místech ve městě, kde si zájemci dotazník vyzvednou i odevzdají. Takovými místy budou Městské informační centrum, městské úřadovny ve Švermově a Dubí, pracoviště ověřování a Czech Point v Tescu nebo Oaze, a také v informační centrum magistrátu na náměstí Starosty Pavla.

Autor: (red)