Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
 • Škola E. Beneš Kladno
 • SAMK
 • Práce ve Slaném

Kladno vypsalo konkurz na vedoucí pozice ve třech mateřských školách

Čtvrtek, 6. února 2020 07:40

Rada města Kladna vyhlašuje v souladu se školským zákonem konkurzní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů či ředitelek trojice mateřských škol městem zřizovaných – konkrétně v Pařížské ulici, Vrapické ulici a ulici Josefa Hory.

Kladno vypsalo konkurz na vedoucí pozice ve třech mateřských školách (Foto: KL)

Rada města Kladna vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů/ředitelek následujících příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Kladnem: 

 1. a)   Mateřská škola Sluníčko Kladno, Pařížská 2204
 2. b)    Mateřská škola Kladno, J. Hory 1801
 3. c)    Mateřská škola Kladno, Vrapická 474

Předpokládaný termín nástupu: od 1. srpna 2020.

Požadavky: splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele školy dle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení školství a příslušných právních předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

Způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku na vybranou školu včetně všech požadovaných příloh doručte osobně do podatelny magistrátu, nebo zašlete doporučeně poštou na adresu:

Magistrát města Kladna

náměstí Starosty Pavla 44

272 52 Kladno.

 Obálku označte: „KONKURZ – název konkrétní školy – NEOTVÍRAT“.

 Termín podání přihlášky: nejpozději do 5. března do 16:00 hodin.

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení, datum a podpis uchazeče.  

 K přihlášce přiložte:

 1. úředně ověřené kopie kompletních dokladů o dosaženém vzdělání,
 2. přehled o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem (včetně uvedení časového přehledu a funkčního zařazení),
 3. vlastnoručně podepsaný strukturovaný životopis,
 4. koncepci dalšího rozvoje školy (maximálně čtyři strany formátu A4) s vlastnoručním podpisem,
 5. originál, popřípadě ověřenou kopii lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školy (ne starší než dva měsíce),
 6. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), případně doklad o jeho vyžádání.

Autor: Jitka Šimková