Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Velká Dobrá dostala pokutu za vypouštění znečištěných odpadních vod do Rozdělovského potoka

Pondělí, 3. února 2020 07:40

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Praze uložili pokutu 200 tisíc korun obci Velká Dobrá. Ta v průběhu roku 2018 překročila maximální povolené emisní limity obsažené v přečištěných odpadních vodách, které vypouštěla ze své čistírny odpadních vod do Rozdělovského potoka. Obec se proti rozhodnutí neodvolala, starosta Zdeněk Nosek ale říká, že žádnou ekologickou újmu nezpůsobila.

Obec Velká Dobrá dostala pokutu 200 tisíc korun za vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod do Rozdělovského potoka (Foto: KL)

Tisková zpráva České inspekce životního prostředí dále uvádí, že obec v září a říjnu 2018 neprovedla odběr a rozbor vzorku na přítoku a odtoku podle pravidel uvedených v povolení. Svým jednáním tak ohrozila jakost povrchových vod a spáchala tak přestupek proti vodnímu zákonu.

Proti rozhodnutí o pokutě se neodvolala, sankce 19. prosince 2019 nabyla právní moci. Na základě dvou podnětů provedli inspektoři ČIŽP v únoru 2019 kontrolu vypouštění přečištěných odpadních vod z čističky odpadních vod obce Velká Dobrá do Rozdělovského potoka. Laboratoř prokázala překročení maximálních povolených limitů ve všech odebraných vzorcích. Nejzávažnější pochybení bylo zjištěno u nerozpuštěných látek. „Vlivem nadlimitního vypouštění nerozpuštěných látek dochází k jejich usazování v korytě vodního toku a k jeho následnému zanášení. To negativně ovlivňuje jakost povrchových vod,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze.

Povodí Vltavy se na ČIŽP obrátilo i v dubnu 2019, kdy zaznamenalo nedovolené vypouštění z ČOV Velká Dobrá do Rozdělovského potoka. Příčinou bylo přetrvávající vyšší hydraulické zatížení čističky odpadních vod, a to i po provedených opravách. Důvodem byla nedbalost obsluhy, která zařízení neobsluhovala, jak měla. „Tento prohřešek považujeme za zvláště závažný, protože Rozdělovský potok ústí skrze Hrázský potok až do vodního toku Loděnice. Konkrétně do úseku Loděnice horní, která je takzvanou kaprovou vodou,“ dodal Beroušek.

„V roce 2018 bylo odebráno ke kontrole na čističce odpadních vod Velká Dobrá 24 vzorků. Pouze dva z těchto odběrů nevyhověly stanoveným limitům. Obec nezpůsobila žádnou ekologickou újmu,“ říká starosta obce Velká Dobrá Zdeněk Nosek. „K dané situaci došlo v procesu obsluhy čističky odpadních vod a odborně způsobilé osoby, která za její provoz odpovídala. Od března 2019 provádí obsluhu čističky odpadních vod a funkci odporně způsobilé osoby, pracovníci Středočeských vodáren Kladno. Od této doby funguje čistička bezchybně. Obec investuje do rozvoje čističky a oprav kanalizace nemalé finanční prostředky a nechala vypracovat studii Intenzifikace ČOV. V té jsou navrženy stavební úpravy na rozšíření ČOV Velká Dobrá,“ dodal starosta.

Autor: (red)